top of page

REGULAMIN

zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219), a także ustawę Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Określa on rodzaj, zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej www.immquest.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

3. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez pacjenta aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej.

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania strony internetowej www.immquest.pl powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§2
Polityka Prywatności

1.  Pacjent poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”. przez IMMQUEST sp. z.o.o. w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem danych osobowych jest IMMQUEST sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Ścieżka Szkolna 6/5, 87-100 Toruń, KRS 0000376155, REGON 340866101, NIP 8792645052, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

3. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez IMMQUEST sp. z.o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego, chyba że wcześniej Pacjent wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Pacjentowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi umową przewidzianej.

b) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.

c) dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.

d) przechowania danych osobowych Pacjenta w bazie Pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.

e) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.

4. Wszystkie dane podane przez Pacjenta w trakcie składania Zamówienia oraz dane zawarte w wynikach badań nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

5. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych

c) usunięcia swoich danych osobowych 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego 

f)  przenoszenia danych 

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,

h)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.

7. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się poprzez e-mail na adres rodo@immquest.pl lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres IMMQUEST sp. z.o.o., ul. Ścieżka Szkolna 6/5, 87-100 Toruń

8. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe Pacjenta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

10. IMMQUEST sp. z.o.o. zapewnia przechowywanie i zabezpieczanie danych osobowych Pacjenta zgodnie z zasadami określonymi w RODO w art. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisach prawa.

11. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

12. W Serwisie wykorzystane są pliki typu Cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w serwisie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

13. IMMQUEST sp. z.o.o. szyfruje dane wykorzystywane w Serwisie są za pomocą protokołu SSL.

14. IMMQUEST sp. z.o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

15. IMMQUEST sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie IMMQUEST sp. z.o.o. prezentuje dla Użytkownika.

 

§ 3
Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.immquest.pl, IMMQUEST sp. z.o.o. umożliwia pacjentowi zawarcie drogą elektroniczną umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonania badań diagnostycznych które pacjent może następnie zrealizować w punkcie, w którym realizowane są te badania.

2. IMMQUEST sp. z.o.o. jest profesjonalnym podmiotem uprawnionym do wykonywania Badań na podstawie uzyskanych zezwoleń. IMMQUEST sp. z.o.o. wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/. Wpisany jest również do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 3594.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.immquest.pl

4. Szczegółowy wykaz oferowanych badań oraz cennik dostępny jest pod adresem: https://www.immquest.pl

5. Cennik zawiera wszystkie opłaty, które pacjent ponosi w związku z dokonanym zamówieniem. Tym samym IMMQUEST sp. z.o.o. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, które nie zostały wskazane w cenniku.

 

§4
Zamówienia

1. Pacjent może składać zamówienia na stronie internetowej www.immquest.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez pacjenta umowy o świadczenie usług z IMMQUEST sp. z.o.o., polegających na wykonaniu badań diagnostycznych.

3. Po złożeniu zamówienia, IMMQUEST sp. z.o.o. przesyła na podany przez pacjenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Po dokonaniu opłaty za badanie, pacjent otrzyma drogą mailową indywidualny numer zamówienia.

4. Błędnie złożone lub nieopłacone zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez pacjenta umowy o świadczenie usług z IMMQUEST sp. z.o.o. 

§5
Płatności

1.Wszystkie ceny za oferowane badania diagnostyczne podane na stronie internetowej są cenami brutto. Informacje o cenach podane na stronie internetowej są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany na tej stronie.

2. Pacjent dokonuje płatności za badania za pomocą systemu PayU (płatność online) lub poprzez tradycyjny przelew bankowy.

3. IMMQUEST sp. z.o.o. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższej formy płatności.

§6
Korzystanie z badań oraz odbiór wyników

1. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez IMMQUEST sp. z.o.o. i dokonaniu przez pacjenta płatności, chcąc zrealizować dane badanie, pacjent powinien udać się do wskazanego punktu, podać indywidualny numer zamówienia oraz dostarczyć inne niezbędne dokumenty.

2. Pacjent realizuje zamówione badanie w czasie i miejscu zadeklarowanym w czasie składania zamówienia.

3. Pacjent może odebrać wyniki badań w następujący sposób:

· w formie elektronicznej – dostarczenie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej 

 

§7
Rozwiązanie umowy

 1. Pacjent ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane przed upływem 14 – dniowego terminu.

 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Pacjent powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej elektronicznie na adres: reklamacje@immquest.pllub za pośrednictwem poczty na adres siedziby IMMQUEST sp. z o.o.: ul. Ścieżka Szkolna 6/5, 87-100 Toruń.

 4. Do oświadczenia Klient powinien dołączyć dowód zakupu bądź udokumentować zakup w inny sposób.

 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Pacjentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest: 

 1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 2. rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. prasa.

 1. Zwrotowi podlega cena zapłacona przez Pacjenta, wynikająca z dowodu zakupu. Zwrotu płatności IMMQUEST sp. z o.o. dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pacjenta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Pacjent nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

§8
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą byś składane w następujący sposób:

·drogą elektroniczną na adresy reklamacje@immquest.pl

·listownie na adres:

IMMQUEST sp. z.o.o.
ul. Ścieżka Szkolna 6/5
87-100 Toruń

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 1. dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie),

 2. oznaczenie pacjenta (imię, nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, 

 3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta

 4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia

 5. numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.

3. Reklamacje dotyczące wykonywanych Badań rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O jej wyniku pacjent informowany jest listownie/pocztą elektroniczną/ telefonicznie.

 

§9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta nie ma ona zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; Dlatego też w odniesieniu do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy IMMQEST a Pacjentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

 2. IMMQUEST zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i Załączników do niego z ważnych przyczyn, tj.: 

  1. spowodowanych działaniem siły wyższej, 

  2. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez IMMQUEST lub zaprzestania prowadzenia przez IMMQUEST działalności gospodarczej, 

  3. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu, 

  4. zaoferowania Pacjentom dodatkowych korzyści lub udogodnień, w szczególności związanych z korzystaniem z usług diagnostycznych, 

  5. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w IMMQEST, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Pacjentów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem. 

 3. IMMQEUST zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. IMMQEST poinformuje Pacjentów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenia odpowiedniej informacji i udostępnienie nowej treści Regulaminu.

bottom of page