top of page

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest IMMQUEST sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ścieżka Szkolna 6/5.

2. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się listownie pod adresem: ul. Ścieżka Szkolna 6/5, 87-100 Toruń, telefonicznie: +48 536 999 273 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@immquest.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcia umowy o świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej przez Administratora;

b) prowadzenia badań statystycznych i naukowych na danych statystycznych;

c) wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości, a także ustawy z zakresu prawa medycznego;

d) ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

e) rozpatrzenia reklamacji;

f) świadczenia marketingu bezpośredniego. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług diagnostycznych. 

5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania świadczenia usług diagnostycznych a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ustaw z zakresu prawa medycznego oraz Kodeksu cywilnego. 

6. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody, chyba że ich przechowywanie wynika z odrębnych przepisów. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: 

a) pracownikom oraz współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania;

b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

c) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

  • podwykonawcom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;

  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;

  • podmiotom świadczącym usługi kadrowo-płacowe na rzecz Administratora;

  • podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora.

d) ​Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

e) ​Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

f) Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane maksymalnie 20 lat.

8. Ma Pan/Pani prawo do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych ora prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 

b) wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie będzie pływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;

c) dostępu do swoich danych osobowych; 

d)     żądania sprostowania swoich danych osobowych;

e)     prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli Administrator nie będzie zobligowany przepisami prawa do ich przetwarzania, 

f)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

g)     prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

9. Jeśli Pan/Pani zamierza skorzystać z powyższym praw, prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub elektroniczny.

10. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem.

bottom of page